Viha vabariik XVI – kooseluseadus ning pikk tee spartalikku ühiskonda

@ckrabat
Eesti ühiskond võitleb kooseluseaduse vastu. Ma siiralt usun, et SAPTK (Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks) motiivid on üllad ning nad tõesti soovivad traditsioonilisi väärtusi, mille hulka kahtlemata kuulub ka perekond, edendada ja kaitsta, kuid kooseluvastase seaduse laineharjal on poliitikasse ratsutamas äärmuslased, neukkud ja pisikesed natsihinged, kes üritavad Eestisse tekitada vihas ühinenud suletud ning sallimatut ühiskonda ning SAPTK võib muutuda relvaks just nende viimaste kätes. Paraku just nende viimaste huve esindab Eesti Naisliidu aasta isade ja aasta emade manifest. Pöördumisele on alla kirjutanud 8 aasta ema ja 6 aasta isa, kokku 14. Allkirja on jätnud andmata 9 aasta ema ja 10 isa, kokku 19. Ühiskond on jagunenud kahte lehte. Kooseluseaduse vastased tahavad 5. oktoobril koguneda meeleavaldusele Toompea lossi ette, et väljendada suure osa rahvast pahameelt. Kooseluseaduse pooldajad tunnevad muret viha ja sallimatuse leviku üle Eesti ühiskonnas ning mõlemal poolel on omajagu õigust. Selline ongi mitmekesine ühiskond, mille vastu on neukkud ja pisikesed natsihinged, kes ehitavad üles Viha vabariiki ja näeksid heameelega kamina ees varbaid soojendades mõnda teistsugust ja temast erinevat: juuti, homo, moslemit, mustanahalist või Juhan Paadamit vardas särisemas.

Mure traditsioonilise perekonna säilimise üle on üldinimlikult arusaadav ning igati toetatav ettevõtmine. Mina olen kooseluseaduse vastu eelkõige lihtsal põhjusel, et kõik see, mida kooseluseadusega taotletakse on juba tänasel päeval saavutatav kehtiva seadusandluse raames ning uus seadus teenib eelkõige poliitilise propaganda huve. Kui küsimus oleks samasooliste partnerite diskrimineerimises, mis kuidagi ohustaks nende igapäevaelu, siis oleks nende mure arusaadav. Praegusel juhtumil on tegemist aga tüüpilise “võrdsete õiguste” nõudmise loosungiga. Nõutakse abielulisi suhteid ja õiguseid lapsi kasvatada, mida keegi pole neilt kunagi ära võtnudki, eeldusel, et lapsed, kelle huve nad väidetavalt esindavad, on ikka nende endi sünnitatud. Loodusseadustele järgi aga pole samasoolistel paraku võimalik lapsi saada. Võrdsete õiguste nõudmise loosungi all on samasoolised aktivistid aga õhutanud pingeid ühiskonnas, mis ei ole ilmselgelt valmis traditsioonilist perekonnamudelit hülgama ning aktiviseerinud kõiksuguseid äärmuslasi, kes tahaksid “korda majja lüüa.” Kooseluseadus on üks järjekordne pseudoprobleem, pahupidi pööratud äärmuslus, millega juhitakse tähelepanu eemale ühiskonna tegelikelt valupunktidelt. Kooseluseaduse vastane hüsteeria on vähemalt osaliselt homoaktivistide endi tekitatud.

Lugedes aga aasta isade ja aasta emade läkitust, siis seal on mindud veelgi kaugemale, kui seda on traditsioonilise perekonna kaitse. Me loeme: “Üha enam peame rääkima ja kuulma lodevast eluviisist, juhusuhetest, olukorrast, kus juba iga teine abielu lahutatakse, laste seksuaalsest ärakasutamisest, perevägivallast, liiderlikkusest, truudusetusest, seksuaalidentiteedi häiretest, meelemürkide kasutamise laiast levikust, vanemliku hoolitsuseta jäetud lastest, rahvuse püsimajäämiseks ebapiisavast sündimusest, kiiresti kasvavast psüühikahäiretega ja autistlike laste arvust jne. Kui see ei ole seotud meie ühiskonna kõlbelise kriisiga, siis mis see on?” Selline repliik, mis ühest küljest juhib tähelepanu mitmetele ühiskondliku elu valupunktidele  aga on äratanud autismiühingu, kelle avalduses märgitakse õigesti: “Autismi esinemissageduse tõusu kõrvutamine laste seksuaalse ärakasutamise ning perevägivallaga kõlbelisuse murenemise näitena jätab paratamatult mulje, et oleme keskaegsele nõiajahile veel märksa lähemal kui teadmuspõhisele ühiskondlikule debatile.” Paljud kooseluseaduse vastased aga üritavadki seaduse laineharjal käivitada protsesse, millega ühiskond vabastatakse “väärakatest” ning eeskujuks tuuakse spartalik riigimudel, kus “puudelised” kaljult alla visati kui ühiskonnaeluks sobimatud.

Paljud meist on vaadanud hittpõnevikku “Mercury Rising” Bruce Willisega peaosas, mille üheks kangelaseks oli üheksaaastane autistlik laps, kellele korrumpeerunud riigi struktuurid nõiajahi kuulutasid. Sarnast nõiajahti toetab ka grupp aastaisasid ja emasid, kes sooviksid, et “väärakatele” koht kätte näidatakse. Kindlasti ei pruugi kõik läkitusele alla kirjutanud aasta isad ja emad olla veel neukkud või pisikesed natsihinged, vaid murelikud kodanikud, kes valutasid südant eelkõige kooseluseaduse pärast ning andsid tekstile allkirja seda korralikult läbi lugemata. Ma ei tahaks küll hästi uskuda, et näiteks Lembit Peterson toetaks riiklikul tasandil nõiajahti autistide vastu. Viimane oleks ju ka kristlike põhimõtete vastu, sest juba Jeesus ütles, et “Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.´Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.” (Mt 5:3-11).

Samasoolised kasutavad tihtipeale argumentatsiooni, et nende seksuaalsed sättumused on sünnipärased. Jällegi vastavalt loodusseadustele saavutab inimene suguküpsuse  üldjuhul umbes12.-14 .eluaastaks, mille järel kujunevad välja nende seksuaalsed eelistused. Võib väita, et nende sättumuste väljakujunemist mõjutab juba oluliselt sotsiaalne keskkond, milles nad üles kasvavad, mis võib tahtlikult või tahtmata neid mõjutada ühes või teises suunas. Täiesti loomulik, et ka traditsioonilises perekonnas võib üles kasvada samasoolise sättumusega isik nagu korralikus perekonnas võib üles kasvada kurjategija. Ma ei usu eriti kaasasündinud kuritegevuse geene, vaid siingi võib otsustavaks saada sotsiaalse keskkonna mõju. Nii nagu iga kurjategija on ümberkasvatatav, nii on ka homoseksuaalsus väljaravitav, ainult et paadunud kurjategija ja paadunud homoseksualisti puhul on see palju raskem. Sellega ma ei taha sugugi väita, et homoseksualism on kuritegu, vaid pigem võib seda seada samale tasandile pahedega nagu suitsetamine või mõni muu sõltuvus, mis kontrollitud praktiseerimisel pole teistele ühiskonna liikmetele otseselt kahjulik. Suitsetamist me ju ei propageeri?

Autismiga on teisiti. Autism ei ole sotsiaalsest keskkonnast tingitud, vaid avaldub juba varases lapseeas. Sotsiaalne keskkond võib küll autismi süvendada või seda leevendada. Kergete autistlike tunnustega kodanik suudab edukalt lõimuda ka ühiskonnaga. Võib-olla ta on “natuke imelik”, kuid suudab täita kodanike põhifunktsioone. Psühholoog Merle Parmak väidab, et näiteks iga inimene ei sobigi sõjaväkke. Samas võib selline kodanik tuua ühiskonnale kasu mõnes teises valdkonnas. Võrdsuse loosung Egalité on igal juhul paljude ühiskonna liikmete vastu diskrimineeriv. Autismi tekkepõhjuste kohta on vähe teada. Näiteks “intensiivse maailma teooria” järgi ei kujuta autism endast vaimset “puudujääki”, vaid hoopis väga suure psüühilise aktiivsuse käigus tekkivat ülekoormust, mis kohati sunnib autisti liigselt stimuleeriva välismaailma “välja lülitama”. Psüühika ülekoormatus ja teiste inimeste emotsioonide ja hoiakute vahetu ja võimendatud tajumine suhtlemisel, lisaks iseenda emotsioonide intensiivsem kogemine tingib autistide vajaduse hoiduda liigsest sotsiaalsusest. (Vt ka http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/uus-teooria-sunnib-umber-motestama-autismi-olemust#.VC5X7vmSzja). Kollektiivset identiteeti rõhutavad neukkud ja natsihinged aga lähtuvad eeldusest, et iga indiviid peab olema allutatud temast kõrgema sootsiumi (nt Riik) huvidele. Sellepärast toetavad nad riigi õigust sootsiumisse mittesobivaid indiviide elimineerida – surmanuhtluse toetamine.

Neukkude ja pisikeste natsihingede ideaal on ühiskond, mis oleks rangelt kontrollitud ning nemad oleksid seal võrdsematest võrdsemate seas – need, kes kontrollivad kontrollijaid. Sellise ühiskonna ideaal on siin blogis varem käsitletud kaheosalises antiutoopias, millele on Eestis arvestatav sotsiaalne tellimus: “Uue valitsuse tähtsaim sisepoliitiline algatus puudutas maakondlaste rahvusliku taassünni ergutamist ning ideaalse maakondlase arhetüübi väljatöötamist. Paljud maakondlased tundsid muret, et nende kaasmaalased on kaotamas rahvuslikku identiteeti ja võõra vere takistamatu juurdevool on muutunud nende rahvuse säilimisele tõsiseks ohuks. Riigistatud „Maakonna WC“ internetiportaalis hakati avaldama uue valitsuse teadaandeid ning ametlikke rahvavaenlaste nimekirju. Rahvavaenlased saadeti peale nende nimede väljahõikamist „Maakonna WC” portaalis äsja rajatud töölaagritesse – ümberkasvatusasutustesse, kus neid püüti Tõe ja Õiguse austamise vaimus ümber kasvatada ning ühiskondlikult kasuliku töö tegemisel rakendada. Ümberkasvatatavad kaevasid kraave, ehitasid varjendeid ning rajasid muid peatse sõja saabumisel elutähtsaiks muutuvaid objekte. Ühiskondliku kasuteguriga arvestati kodanike eluolu korraldamisel, palga maksmisel ja sotsiaalsete hüvede jaotamisel. Esmajärjekorras mõisteti töölaagritesse ümber kasvama loomeharitlased ning kunstiinimesed, kõiksugused humanitaar- ja sotsiaalteadlased, kirjanikud, kunstnikud, muusikud, näitlejad – kõik need, kellest ühiskonnal nende madala ühiskondliku kasuteguri tõttu kasu ei olnud ning kes tunnistati ühiskonna parasiitideks.”

Tegelikult seda sama mudelit toetavad ka samasoolise abielu pooldajad, kes pikemas perspektiivis näeksid traditsiooniliste peresuhete pooldajaid negatiivses valguses nagu on juhtunud feministide survel ehitatava võrdõigusliku ühiskonnaga, mis on asetanud mehed skisofreenilisse bipolaarsesse olukorda. Dr. Airi Värnik “Mehed ongi meie ühiskonna praeguse arengu taustal üsna skisofreenilisemas olukorras: ühelt poolt surve võrdõiguslikkuse suunas, teiselt poolt põlvkondade vältel juurdunud mehe ülimuslikkuse mudel, mida naised oma hinges ja sealt ka igapäevaelus võib-olla endalegi aru andmata viljelevad.” Selline vähemuste võitlus võrdsete õiguste nimel võib pikemas perspektiivis viia ühiskondliku rolli vahetuseni, millega senine vähemus hakkab domineerima senise enamuse üle, sest viimasele asetatakse “kollektiivne ajalooline süü” (Vt nt R.Merle “Kaitstud mehed“).

AN AUTIST DOESN'T SHOW AFFECTION, Fund-raising For Autistic Association, Mccann Erickson Brasil, Ama, Print, Outdoor, Ads

Pilt aadressilt: http://files2.coloribus.com/files/adsarchive/part_411/4118705/file/fund-raising-for-autistic-association-an-autist-doesnt-show-affection-small-30628.jpg

21 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 12:10:09

  Vasta

 2. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 12:15:37

  Vasta

 3. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 12:28:59

  See lugu läks juba niigi pikaks, aga võimalusi samasooliste kooselu legaliseerimiseks pakub praegune juba seadusandlus piisavalt ning eraldi kooseluseaduse jaoks puudub reaalne vajadus. Kaks samasoolist võivad asutada ühisfirma, mille läbi oleks nende kooselu samamoodi kaitstud nagu läbi abielu, samuti on sinna võimalik kaasata osapoolte lapsi, kui sellised juhtuvad olemas olema. Seepärast ma kaldun arvama, et kooseluseadusel on pigem poliitiline alatoon, kui et kellegi õigused/kohustused oleksid reaalselt kaitsmata.

  Vasta

 4. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 13:04:42

  Äärmuslaste idealiseeritud ühiskonnakord ei erine oluliselt või siis ainult detailides Islamiriigi või siis Donbassi ortodoksse armee omast: ühiskonna eesmärk on mõtlemisvõimetu ning ideesid pimesi järgiva sõduri kasvatamine. Ühiskonna etalon on tõeline mees (nagu Spartas), kes on valmis teenima nõukogude (seda täiendit võib vahetada sobivama vastu) armees. Kui sellist inimtüüpi idealiseerivad aasta emad ja isad, siis …
  Loos viidatud Merle Parmaku artiklist üks mõtlemapanev lõik: Lapssõdurid on eriti julmad tapamasinad. Miks?

  Lastel pole empaatiavõimet. See on arenev omadus. Puuduvad kaalutlemine, eeti­lised ja moraalsed kategooriad, mis on omased täiskasvanule. See teeb lapssõdurist väga ohtliku vastase läänest tulnud sõdurile, kes on kasvanud teadmises, et laps on laps ja vajab kaitset. Üllatus tuleb siis, kui granaat on lapse käes ja sõduril käed selja taha seotud. Ilmselt oleks arukas juba varem endalt küsida, kas ta ise ikka on nii tugev ja laps nii nõrk.

  Vasta

 5. Jolli
  okt. 03, 2014 @ 20:23:51

  Ma arvan, et need Sparta süsteemi kiitjad ise seda agogeed vist ei pooldaks, kui sinna sisse satuvad. 🙂 Põhimõtteliselt vist oli tegu dedovštšinaga, kui sealt see heroiline pseudoajaloo koor maha võtta. 🙂

  Vasta

 6. Jolli
  okt. 03, 2014 @ 20:25:57

  Vasta

 7. K_V
  okt. 03, 2014 @ 20:49:43

  “Mure traditsioonilise perekonna säilimise üle on üldinimlikult arusaadav ning igati toetatav ettevõtmine.”

  Väidetavasti toetavad koodseluseadust nooremad ja kõrgharidusega inimesed, kellel ei tohiks olla raske taibata kogu käimasoleva juriidilise manööverdamise lõppsihti.
  Minu ettekujutusel on selle lõppsihiks seadusandlusest mehe-naise kooselule eristaatuse andmise võimaluse kaotamine.
  Miks peaks sellise võimaluse kaotama, on seadusemuutjatele samuti selge, mehe-naise kooselu eristaatus olevat vihkamise märk.
  Et vihkamine ja selle märk on natuke erinevad asjad, siis märgi kaotamine on vihkamise vastu võitlejatele alles esimene samm nende võitluses ja see ei tõota traditsioonilisele perekonnale midagi head. Niisiis, mure on minu arvates õigustatud.

  Vasta

 8. Jolli
  okt. 03, 2014 @ 21:39:51

  Minu ettekujutusel on selle lõppsihiks seadusandlusest mehe-naise kooselule eristaatuse andmise võimaluse kaotamine.

  Ma saan üldiselt aru, et abielu sõlmimise juures on just see oluline, et tekib seadusega kaitstud võimalus teisele lepingupoolele ametlikult tüssu teha, kui peaks tekkima soov vara jagada. :=)
  Statistika järgi umbes iga kolmas abielu lahutatakse…

  Vasta

  • K_V
   okt. 03, 2014 @ 21:51:36

   “…abielu sõlmimise juures on just see oluline, et tekib seadusega kaitstud võimalus teisele lepingupoolele ametlikult tüssu teha, kui peaks tekkima soov vara jagada. :=)”

   Keegi lugemishull on kindlasti kooseluseaduse hakatise läbi lugenud ja teab, kas homoseksuaalid saaksid nüüd samasuguse võimaluse. Või diskrimineeritakse neid selles osas ka peale seaduse vastuvõtmist.

   Vasta

 9. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 21:48:30

  Tuleb veel arvestada, et iga lahutuse pealt teenib riik kopsaka riigilõivu 🙂

  Vasta

 10. Jolli
  okt. 03, 2014 @ 22:02:06

  Pecunia non olet

  Vasta

 11. Jolli
  okt. 03, 2014 @ 22:41:50

  “Mehed ongi meie ühiskonna praeguse arengu taustal üsna skisofreenilisemas olukorras: ühelt poolt surve võrdõiguslikkuse suunas, teiselt poolt põlvkondade vältel juurdunud mehe ülimuslikkuse mudel, mida naised oma hinges ja sealt ka igapäevaelus võib-olla endalegi aru andmata viljelevad.”

  vs.

  “10. Ja kui te lähetegi sõpradega koos välja, maksad sina enda ja mõnikord ka tema eest, mis on sõprade meelest väga kummaline, sest nende puhul ei pea naine kodust väljudes kunagi rahakotti kaasa võtma.

  12. Kui tal üldse on töö, siis on see selline, kus tal on hästi palju hästi nõudlikke ülemusi ning sa pead tihti kuulama hala sellest, kuidas tal on raske elu, teda käsutatakse ja ta peab ülemuste lõpmatuid ja imelikke soove täitma. Mis paneb sind keerulisse olukorda, sest sina tahaksid meest näha võimuka ja enesekindlana, mitte hädise tossikesena.” jne. 🙂

  http://naistekas.delfi.ee/suhted/suhted/15-piinlikku-situatsiooni-millesse-sa-kindlalt-satud-kui-hakkad-kohtamas-kaima-vaese-mehega.d?id=69871711

  Vasta

 12. ckrabat
  okt. 03, 2014 @ 23:14:56

  Tallinnas avati täiskasvanud autistidele keskus
  http://uudised.err.ee/v/eesti/d5abbcc2-e4f5-4dab-b130-60692cfc606e
  Kui kooliealiste autistidega sotsiaalsüsteem veel tegeleb, siis täiskasvanud autistidel, kel tihti ka vaimupuue, väga palju võimalusi pole – hooldekodu või vanematekodu neli seina. Autistika keskus on Eesti esimene pääsuke selle diagnoosiga täiskasvanute arendamisel, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

  Vasta

 13. ckrabat
  okt. 04, 2014 @ 08:43:21

  TSN Emori uuring: üle poole Eesti inimestest ei pea homoseksuaalseid suhteid moraalseteks
  http://uudised.err.ee/v/eesti/2a1c3d91-ef49-4317-96d8-af610be2afee

  Homoseksuaalseid suhteid peab ebamoraalseteks 55 protsenti TNS Emori küsitlusele vastanutest, 35 protsenti aga tunnistab need moraalseteks. Samasooliste paaride „kooselu riiklikku tunnustamist perekonnana“ ei poolda 67 protsenti vastanutest, 28 protsenti Eesti elanikest aga pooldab. Samasoolistele paaridele lapsendamisõiguse andmise vastu on 73 protsenti vastanutest, poolt aga 21 protsenti. Veel ühe küsimusena uuris sihtasutus, kas vastanud pooldavad homoseksuaalsete suhete tutvustamist lasteasutustes õppekava osana. 66 protsenti vastanutest ei pidanud seda õigeks, 29 protsenti aga pidas.

  Kommentaariks: Ühiskonna suurim valupunkt näib olevat lapsendamisõiguse andmine homopaaridele.
  ERR palvel on TSN Emor läbi viinud teisegi uuringu, mis uurib otseselt suhtumist kooseluseadusesse:
  http://uudised.err.ee/v/eesti/0d7410be-5294-4578-9741-3fc30581eadb

  Ühiskonnas palju vaidlusi ja vastukaja tekitanud kooseluseadust toetab 34% ning selle vastu on 58% Eesti elanikest.Kuni 35-aastaste elanike seas on kooseluseadusel rohkem toetajaid kui vastaseid – 52% on selle poolt ja 39% vastu. 35-50-aastaste vastajate seas on pooldajaid 33% ja vastaseid 62%. Vastajagrupis 51 aastat ja vanemad on kooseluseadusel toetajaid aga vaid 20% ning vastaseid 70%.Eestlastest toetab kooseluseadust 40% ja selle vastu on 52% vastajatest. Muust rahvusest Eesti elanikest toetab kooseluseadust aga vaid 17% ja selle vastu on 77%.Muudest sotsiaaldemograafilistest gruppidest on toetus kooseluseadusele küsitluse koondnumbritest (34%) veidi kõrgem kõrgharidusega (39%), kõrgema sissetulekuga (40%) ning Tartu regioonis (44%) elavate vastajate seas.

  Siitki tuleb välja juba artiklis viidatud tähelepanek, et homoseksuaalsust eitav suhtumine domineerib neukkude seas, kelle motiivid on ilmselt teistsugused, kui religioossetest põhimõtetest lähtuvatel huvigruppidel. Neukkude nagu ka natside (mis on loodetavasti marginaalne huvigrupp) põhimotiiv pole kindlasti moraalis, vaid vihas teistsuguste vastu ning kristlasi vihkavad nad samapalju kui homosid. Neukkude seas levivale hoiakule viitab ka tõsiasi, et Keskerakonna toetajate seas on kooseluseaduste vastaste osakaal suurim (koguni 89%), samal ajal kui teiste peamiste erakondade seas on see 50-60% vahel.

  Ma kahtlustan, et aasta isade ja emade manifesti motiivid on valdavalt mitte moraalist, vaid neukkumentaliteedist lähtuvad – lastest tuleb kasvatada tõelised mehed, kes on valmis teenima nõukogude armees. Pole kuulda olnud, et nad oleksid kuidagi ka autismiühingu üleskutsele reageerinud, mis jällegi kinnitab selles loos püstitatud kahtlusi.

  Vasta

 14. ckrabat
  okt. 04, 2014 @ 19:14:55

  Vasta

 15. Jolli
  okt. 05, 2014 @ 15:26:35

  Keegi staarblogija ütleb sõna sekka:

  http://www.mallukas.com/2014/10/05/ja-toompea-taitus-trossidega/

  nagu näha, elu burksiputkade ees käib. 🙂

  Vasta

 16. ckrabat
  okt. 05, 2014 @ 16:17:13

  Paavst avas sinodi kooselu teemadel
  http://www.postimees.ee/2943507/paavst-avas-sinodi-kooselu-teemadel
  «Haavu tuleb ravida halastusega. Kirik on ema, mitte tolliamet, kes külmalt kontrollib reeglitele vastavust,» ütles ta, viidates paljudele kirikusse kuuluvatele lahutatud inimestele, koos elavatele paaridele ja üksikemadele.
  Rooma kogunenud piiskopid ei kavatse kindlasti geiabielusid heaks kiita ning Vatikani vaatlejad ei oota märkimisväärseid muudatusi ka rasestumise vältimist puudutavas küsimuses, kus katoliiklik õpetus on vastuolus miljonite igapäevase praktikaga.

  Vasta

 17. personainfieri
  okt. 11, 2014 @ 08:40:39

  Andrus Kivirähk: Inimene ja inkvisiitor
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/andrus-kivirahk-inimene-ja-inkvisiitor?id=69922619
  Tribüünil räägiti perekonnast ja pühadest väärtustest, kuid pilt kõneles muust: tumedast vihast kõige endast erineva vastu. Inimesed, kelle tegelik probleem on madalad palgad ja vaene elu, hakkasid võitlema omaenda loodud tondiga. Praegu on nad ilmselt kibestunud ja kõnelevad rahva tahte eiramisest, kuid kujutleme korraks, et hääletusel oleks vaekauss kaldunud teisele poole. Küllap siis oleks hõisatud – seejärel aga oma kodudesse laiali mindud ja sama trööstitult edasi elatud. Ainsaks rõõmukiireks teadmine, et homod ei tohi olla nagu „meie” ega moodustada perekonda. See võiks olla naeruväärne, kui see poleks nii kurb.
  Inimesed on paraku end juba sajandeid lohutanud sellega, et kiusavad taga endast erinevaid, olgu need siis juudid, mustanahalised või lausa omaenda haiglase fantaasiaga välja mõeldud olendid – nõiad. Kui ikka mõni juut on kaevu uputatud ja paar nõida tuleriidal ära praetud, siis on hingel kohe kergem tunne ja võib kobida tagasi oma madala laega tarre. Ning kujutada ette, et oled korda saatnud traditsioone ja kristlikke väärtusi kaitsva teo.

  Vasta

  • ckrabat
   okt. 11, 2014 @ 08:41:58

   Kui jätta see samasoolisuse stuff kõrvale, siis leiab siit mõnegi pointi. Ma täitsa usun, et nt Vooglaiul ja tema seltsimeestel on õilsad ideaalid ja eesmärgid, kuid neukkude mass, kes on selles küsimuses nende järele joondunud, lähtub eelkõige vihast ja sallimatuses ning on vahule klopitud totaalse meedia poolt levitatavast hirmukultuurist. Neukku lähtub kõige madalamatest instinktidest ning tal on ainult üks huvi – licence to kill. Mitte juhuslikult ei ole vastaliste taga 90% keskerakondlasi. Mõnes teises situatsioonis on nad valmis vardasse ajama Varro Vooglaiu enda, lihtsalt sellepärast, et ta on kristlane.
   Minu jaoks on see kooseluseadus suur dilemma, sest ühelt poolt ei saa ma sellega põhimõtteliselt nõus olla, kuid teiselt poolt ei saa ka samastuda neukkude massiga, kes nõuavad licence to kill.

   Vasta

 18. ckrabat
  okt. 11, 2014 @ 09:00:09

  Aleksei Turovski: inimliigi raviks tuleb parandada keskkonda
  http://epl.delfi.ee/news/lp/aleksei-turovski-inimliigi-raviks-tuleb-parandada-keskkonda?id=69911433
  Oma esimese kassi leidis Turovski tänavalt. Õigemini leidis kass tema, nagu ta tavatseb öelda. „Vaatas mulle otsa ja ütles, et mida sa ootad, hakka mind päästma.” Isa eeskujul on samasuguseid päästeoperatsioone korraldanud kõik kolm Turovski last. Vanem poeg tõi alles kolm aastat tagasi ühe päästetud kassi isa juurde ja üles on poputatud ka detsembris leitud herilased. „Õnneks mul on lapsed varakult aru saanud, et loomale on parim koht see, kust ta pärit on. Teine oluline õpetussõna on, et elusolendeid ei tohi üllatusena kinkida,” teab Turovski omast lapsepõlvest. Ükski ta kolmest abikaasast ei kippunud neid kummalisi loomi, keda ta koju tõi, väga palavalt armastama, aga Turovski teab, et usaldus tema kui professionaali vastu tekitas kõigis turvatunde. „Ei võinud kunagi kindel olla, kas ma saan ikka prügi väljaviimisega hakkama, aga loomadega on alati kõik tipp-topp olnud,” naljatleb Turovski.
  Ka poliitikas kavatseb ta kõikide asjadega rõõmsal noodil tegeleda, sest usub, et isegi kõige tõsisemaid ja nukramaid teemasid saab rõõmsalt käsitleda. Ta loodab, et tema eksperditeadmised aitavad mõista, et liigi tasandil ei saa midagi ravida ja ravima peab keskkonda. „Kuna inimeste puhul on see hea asi, et õppimisvõime säilib praktiliselt elu lõpuni, siis saan mina sealt palju õppida. Loodan, et teistel on minult õppida tolerantsust ja lugupidamist teiste arvamuse vastu.” 

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

oktoober 2014
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: