2000 aastat tagasi ehk Juudamaa mehe Yeshua ülestõusmise müsteerium

@ckrabat
See kõik juhtus veel siis, kui Rooma keiser oli Tiberius ning roomlaste võimu alla sattunud Juudamaal valitses asehaldurina Pontius Pilatus. Yeshua (Jeesus) sündis Galilea juutide perekonda. Tema isa võis olla Nibirult saabunud tulnukas, kuid tema ema oli inimene Miriam (Maria). Suurem osa uurijaid arvab, et ta sündis veidi enne meie ajaarvamise algust – aastatel 4-6 eKr., kuigi seda on seotud ka rahvaloendusega aastatel 6-7 pKr. Arvatakse, et jutlustamist alustas ta umbes 30-selt a-tel 27-29, peale seda kui oli ristitud Ristija Johannese poolt, kes alustas aktiivset misjonitegevust umbes neil aastatel. Jeesuse hukkamine ristil toimus a-tel 30-36. Pontius Pilatus oli roomlaste asehaldur aastatel 26-36. Kõige populaarsem surmakuupäev, kui ta üldse suri, on 7.aprill aastal 30. Jeesuse surmast ülestõusmist võib seletada teadvuse kaotusega ristil. Jeesus võis langeda koomasse, millest ta toibus kolme päeva möödudes, mille järel ta võis sõita “taevasse” ehk isa juurde Nibirule, kuigi mõned müüdid räägivad tema lahkumisest Juudamaalt ning ta võis asuda elama Indiasse, Kashmiri, kus on teada ka legendi järgi tema haua asukoht – Roza Bal Srinagaris. Mitmete pärimuste järgi võis Jeesus siirduda hoopis Lõuna-Prantsusmaale, kuhu oli asunud elama tema naine Maria Magdalena (Miriam Magdalast) ning sellele tugineb pärimus Jeesuse vereliinist. Ei ole mitte väheoluline, et just seal tekkis ning õilmitses algkristliku päritoluga katarite liikumine.

Oluline on kõige selle juures meeles pidada, et Yeshua jäi kuni lõpuni judaistlikuks reformaatoriks, kes ei lükanud ümber varasemat õpetust. Kristlusele kui oikumeenilisele religioonile ladus vundamendi Tarsosest (Kiliikia) pärit juut Saul, kes Rooma kodanikuna kandis latiniseeritud nime Paulus. Aastatuhandete tagust müüti on võimalik vabastada üleloomulikkuse aurast ning seletada reaalsete teadmiste abil, mis annavad nähtusele autentse sisu ning põrmustavad ateistide pimedale eitusele rajatud argumendid. Eitus on kõige lihtsam viis midagi olematuks teha, eitada võib Kristust, Shakespeare’i, holokausti, mida iganes. Eitus on üks soovmõtlemise ekspressiivne vorm, millega üritatakse ajalugu endale meelepäraseks kujundada. Ajalugu on teatavasti muuhulgas ka ideede ja hoiakute reflektsioon, mitte ainult sündmuste tuim kronoloogia. Loomulikult tuleb eristada Kristust ja kristlust, inimest ja õpetust. Olles vastu kristlikule õpetusele, eitavad ateistid Kristust kui inimest. Igal juhul on aastate järel raske konstrueerida sündmuste tegelikku kronoloogiat ning ajalooteadusesse jääb oluliseks sündmuste tõlgendamine. Aastatuhandeid tagasi puudusid sündmusi fikseerivad kaamerad ning teadmine tugineb suuresti nii säilinud kirjalikele allikatele kui ka pärimustele. Loomulikult ei saa kedagi takistada uskumast, et asjad juhtusid just täpselt nii nagu tema usub, kuid allikaid saab ka kriitiliselt tõlgendada.

Dogmaatiline lähenemine usub ühte ja ainuõigesse meeleliste aistingute najal omandatud versiooni ning tõrjub kõik teised võimalikud tõlgendused kui võõrad ja vaenulikud. See ongi mitmusliku maailma eitamine ning püsimine etteantud programmi piirides, mis eksisteerib staatilise maailma raamides. Staatilise maailma jüngritele tunduvad uued teadmised hirmuäratavatena, mis sunnivad neid igapäevasest rutiinist ehk siis etteantud programmi raamidest välja astuma. Kui me vaatame erinevate rahvaste loomismüüte, siis on neis väga palju sarnaseid ilminguid. Suur osa neist räägib “taevastest jõududest” – Jumalad elavad TAEVAS. Taevas tähistab ka kosmost ja taevast saabuvad jumalad tulnukaid. Niisamuti on ka kristlik pärimus ühildatav kosmoloogilise pärimusega, kui mujalt saabunud jumalad toovad Maale tsivilisatsiooni ning põhjustavad olulise arenguhüppe. See on üks võimalik seletusi tsivilisatsioonide tekkele, mis kõlab väga loogiliselt, kuid seda ei saa otseselt siduda elu tekkimisega, mis nõuab teisi seletusi. Aastatuhandete jooksul aga muudavad müüdid oma kuju. William Goldingi “Kärbeste jumal” annab usutava pildi müüdi tekkimisest, kui minnakse välja reaalsusest ning nähtusele omistatakse üleloomulik tähendus s.t. hakatakse millessegi uskuma.

Kristluse puhul tuleb kristlikku õpetust eristada isikutest, kelle läbi on sõnum edasi antud. Oluline ongi just sõnum. Preester isa Vello Salo ütleb, et kristluses asendati judaismi kümme käsku ühega – ligimesearmastuse käsuga, lähtudes tõest, et see, kes täidab armastuse käsku, täidab ka ülejäänud kümmet. Juudamaa mehe Yeshua lugu moodustab kristliku narratiivi taustsüsteemi ehk keskkonna, mille abil narratiivi edasi antakse. Kuna dokumentaalset arhiivimaterjali napib, siis ei saa seda lugu üksüheselt käsitleda ajaloolise tõena, kuid see ei ole ajaloolise tõega vastuolus. Kui mõningaid sündmuseid ajaloolises kontekstis lahti tõlgendada, siis ei jää sellest järele midagi üleloomulikku ega müstilist. Loomulikult võib dokumentaalse materjali vähesus tekitada erinevaid arusaamu ja tõlgendusi ning faktide segunemist spekulatsioonidega. Kuna Galilea päritolu Yeshua mõju inimkonna ajaloole on olnud tohutu, siis on arusaadav, et tema eluloost on tehtud järgnevate põlvede jaoks müsteerium. Ükskõik, kuidas tema elu lugu ka kulgenud, kas see lõppes tagasipöördumisega Isa juurde Nibirul, Jeruusalemmas, Srinagaris või Lõuna-Prantsusmaal, ei muuda see tema õpetust olematuks.

Juudamaa mehe Yeshua õpetus õpetab vaatama elu helgemat poolt. Häid ülestõusmispühi!

15 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  apr. 18, 2014 @ 15:50:57

  The Lost tomb of Jesus 1

  Vasta

 2. ckrabat
  apr. 18, 2014 @ 15:52:49

  The Lost tomb of Jesus 2

  Vasta

 3. huviline
  apr. 18, 2014 @ 17:28:56

  Esimene sajand pKr on tervikuna väga kummaline aeg, võib tunduda müsteeriumina tänapäeval, aga omal ajal pidi midagi juhtuma, et eriõigusi Rooma Impeeriumis omanud juutide vaenamisele vaatamata võitis nende oma usule tuginenud kristlus.

  Kristluse levimine ja Impeeriumi kokkuvarisemine arvatakse olevat lineaarses korrelatsioonis. Impeerium oli väga formaalseks muutunud, inimeste vahelised suhted rajanesid õigusele (omaaegne õigusriik), mida mõistis imperaator ja tema volinikud, palju räägiti eetikast, maad võttis orjade vabakslaskmine, Circus Maximuses keelati inimohvritega vaatemängud, jumalatena austati endisi keisreid, tugevnesid suhted Kreekaga, olümpiamängud olid au sees.

  Uus religioon ümbritses enda saladusega. Nad sõid ja jõid teatraliseeritult, kujutades ette, et vein on Kristuse veri ja söök tema ihu, kuid suudlesid teineteist pärast salajase õhtusöögi lõppu, kus ei tehtud vahet nende vahel, kes olid ümberlõigatud ja kes polnud juudid. Mingi siirus pidi nende söömaaegadel valitsema, sest usuti nähtamatut jumalat ega tehtud teatrit.

  “Ah nad vihkavad teatrit”, olevat keiser Nero öelnud, “siis on nad inimkonna vaenlased, süüdi Rooma põlengus ja nad tuleb hukka mõista.” (Mika Waltari, “Inimkonna vaenlased”)

  Selle sajandi suurte küsimuste ja uue usu levimise põhjuste üle on maailmas palju uurijaid. http://www.sien-neron.fr/?lang=en

  Kuidas ikkagi Keefas (Peetrus) ja Paulus, kes omavahel vihased konkurendid, suutsid veenda valitsejaid ja paganaid oma paati astuma.

  Tänapäeval on taas maad võtmas formaliseeritud suhtumine tõsiasjadesse, inimõigused kui valitsemise vältimatu alus, kui kaua võib uus formaalsus infotehnoloogia tingimustes kesta, kes seda teab.

  Vasta

 4. ckrabat
  apr. 18, 2014 @ 19:18:59

  Shimon Kepha (latiniseeritult Petrus) tegevusest peale Jeesuse ristimartüüriumi on teada vähem kui näiteks Sauli (Paulus) tegevusest. Yeshua määras ta oma järglaseks. Teada on, et ta elas seitse aastat Antiookias ning teda peetakse esimeseks Antiookia patriarhiks. Shimoni arvatavad säilmed leiti 1960-tel Püha Peetruse basiilikas toimunud väljakaevamistel, kui leiti 1.-st sajandist pärinevad 61-aastase mehe säilmed, mis paavsti poolt tunnistati kuuluvaks Peetrusele. Arvatakse, et mingil põhjusel siirdus ta Rooma ja hukati seal keiser Nero ajal peale Rooma põletamist 13.oktoobril 64, milles Nero süüdistas kristlasi (mõnede teiste andmete järgi ka aastal 67). Teda peetakse esimeseks Rooma paavstiks, kuid pole teada, et ta oleks seda tiitlit eluajal kandnud. Küll aga olevat ta vastavalt pärimusele oli pühitsenud Rooma piiskopiks kohalikud kristlased, vastukäivatel andmetel kas siis Volterrast pärineva Linuse (ametlikult 2. Rooma paavst) või siis Roomast pärineva Clemensi (ametlikult 4. Rooma paavst). Mõnede andmete järgi tegutses Linus Rooma piiskopina a-st 56 ja ta pühitseti ametisse Pauluse poolt. Paulus ehk Saul saabus Rooma u. aasta 60 paiku Maltalt ning hukati seal arvatavasti aastal 67. Kui Shimon löödi risti, siis Saul kui Rooma kodanik hukati pea maharaiumise läbi. Tema säilmete uurimisel Püha Pauluse basiilikas Roomas 2009.a. dateeriti need pärinevat ajastust 1.-2.sajand.

  Vasta

 5. ckrabat
  apr. 18, 2014 @ 23:32:08

  Pole täit kindlust, kas Shimon Kepha kunagi üldse Rooma jõudis ning tema seos Rooma paavstlusega, sest kiriku keskus oli Jeesuse aegadel Jeruusalemmas ning Rooma jõudsid kristlased alles peale Jeesuse ristilöömist. Seetõttu võib esimeseks Rooma piiskopiks nimetada hoopis Linust. Shimon Kepha nimetati küll Yeshua poolt järgmiseks kiriku juhiks, aga sellega ei kaasnenud automaatselt Rooma piiskopi tiitlit.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1582585/St-Peter-was-not-the-first-Pope-and-never-went-to-Rome-claims-Channel-4.html

  Vasta

 6. huviline
  apr. 19, 2014 @ 08:40:59

  Kui Rooma Impeeriumi languse põhjuseks peetakse kahte sisemiselt korrelatsioonis põhjust, siis midagi sellist võime märgata ka kaasaegse sotsiaalse elu suundumustes.

  Neist üheks põhjuseks oli tööorganisatsiooni halduse muutumine ülejõukäivaks (orjade arvu arutu kasv, seda vaatamata orjade vabakslaskmiste hulga suurnemisele, nii et riik ei suutnud enam enda ja nende vajadusi korraldada ning palju töötegijad jäi riigi kontrolli alt välja) ja teiseks põhjuseks uue usundi hämmastav haare hämmastava kiirusega üle kogu maa.

  Roomas unustati keisrite perioodil vabariigi periood, selle sisemised ajendid, vabadus, tugevama loomupärane võim ja enesedistsipliin. Formaliseerumine ehk õiguslikult täpsetele juriidilistele konstruktsioonidele tuginemine viis rahvastiku arvu kahanemisele, sündimus vähenes, teater muutus meelelahutuseks, inimohvrid mängudel keelati, peamine aga, eetikat hakati käsitlema kui kirjutamata õigust. Eetikast kadus isikliku ajendi moment. Nero õpetaja Seneca propageeris soitsismi, elust lahkumise mõistlikuks viisiks peeti suitsiidi soojas vannis veenide avamise teel.

  Euroopa Liidu põhiprobleemid peituvad samuti tööorganisatsioonis ja formaliseerumises.

  Mõnel maal ulatub töötute hulk ligi pooleni tööealistest (Hispaania). Riigid lähevad üle palgaarmeedele (Eesti on siin tubli erand). Riik ja õigus on sekkumas eetikasse, propageeritakse tervislikke eluviise ja räägitakse alkoholi kahjulikusest. Inimõigustest on saanud valitsemise vältimatu alus. Sarimõrvareid hoitakse vanglas, millega taastoodetakse kuritegevust (vanglad on suurim kuritegevuse taimelava). Sport on tähtsam kui töö (ERR nõukogu esimehe hirmus kahjutunne levitatavas kirjas suhete pärast nõukogus, mille algpõhjuseks oli ühe toimetuse esimehe suur armastus jalgpalli vastu, naeruväärne!). Jalgpallureid ostetakse ja müüakse. Sündivus väheneb. Rahvastik koguneb linnadesse, lootes osa saada sinna kogunenud rikkusest (rikkad omanikud, reaalsed tegijad, on tegelikult avalikusele tundmatud ja nende arv väike). JNE.

  Formalism on jõudnud sinnamaani, et kägistatakse kindlustusettevõtteid(krediidiasutuste kõrval teine oluline tegur, millel majandus püsib), sundides aktuaare tegema mõistusevastast tööd. 🙂

  Vasta

 7. ckrabat
  apr. 19, 2014 @ 13:26:24

  Vasta

 8. huviline
  apr. 20, 2014 @ 17:02:43

  Filmis “Õlimäe õied” annab Suure Skeema ootel õde Ksenja vapustava avalduse, et tema ei tea tegelikult, mis on armastus.

  Isegi ennast üksindusse mõistnud või selle privileegi künnisele jõudnud isikud on tänapäeval teadmatuses, selle armastusereligiooni olemuse armastuse suhtes, ja see on vapustav.

  Siin on kaks võimalust, kas filmilindilt ekraanile kantav pilt pole lihtsalt kohane vahend tõe näitamiseks (üks juhulikult kinnipüütud hetk) või on ühiskondlikud suhted inimeste vahel arenenud taas kalasilmadega tundetu klaaspakendi faasi, nagu 2000 aastat tagasi, mis isegi tundlike inimeste jaoks pole jätnud oma mõju avaldamata.

  Vasta

  • ckrabat
   apr. 20, 2014 @ 19:39:36

   See film oli päris huvitav nagu ka portreteeritava isiku väga kirju elutee, Eestis sündinud, kuid IIMS käigus Saksamaale sattunud ning hiljem Austraalias elanud teadlase-onkoloogi elutee, kes on oma elupäevi veetmas nüüd juba 86-aastasena (sünd. 20.02.1928) Jeruusalemmas vene ortodoksi kloostris kilpkonnade seltsis ja ootab filmis aega, kui ta saab tõmbuda täielikku eraklikkusesse – seda ta käsitleb kui privileegi, Suurde Skeemasse. Samal ajal on tal säilinud vapustavalt hea eesti keel.
   http://etv.err.ee/?0569562

   Vasta

 9. Trackback: Oodates saabumisel isikut | Persona in fieri
 10. personainfieri
  apr. 03, 2015 @ 23:12:42

  Isad ja pojad

  Vasta

 11. Trackback: Nibiru is coming | Persona in fieri
 12. personainfieri
  jaan. 02, 2016 @ 13:00:46

  Mõned on kahtluse alla seadnud Jeesuse ülestõusmise võimalikkuse. Viimased katsetused akadeemik Starohujevi nimelises teaduslaboratooriumis tõestavad, et kõik on võimalik.
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/viina-votnud-venelane-kukkus-kokku-tunnistati-surnuks-arkas-morgis-ules-ja-laks-edasi-jooma?id=73326511
  “Uudisteportaal Primorje24 teatab viitega ajalehele Hassanskije Vesti, et ringkäiku teinud surnukuuri töötaja pidi ise surnuks ehmatama, kui kuulis külmkambrist, kus hoitakse laipu, seestpoolt koputamist… Ellu ärganud lahkunu soojendati üles, kuulati üle ja lasti koju. Pikemalt mõtlemata naasis ta aga oma sõprade juurde – seal peeti langenu mälestuseks peiesid. Esimesena ukse avanud sõber ja joomakaaslane langes üles tõusnud laipa nähes minestusse. Hiljem läksid peied sujuvalt üle loo peategelase uuestisünni tähistamiseks.”

  Vasta

 13. ckrabat
  märts 27, 2016 @ 13:21:00

  Vasta

 14. ckrabat
  märts 28, 2016 @ 18:00:21

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

aprill 2014
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: