Neukkurahvas läheb taevasse

@ckrabat

Moldovas sündinud filmirežissöör Emil Loteanu tegi 1975.a. „Mosfilmis“ Maksim Gorki jutustuse „Makar Tšudra“ ainetel romantilise filmi „Mustlaslaager läheb taevasse“, mis oli Nõukogude Liidus väga populaarne. Emajõe suveteater tegi neil ainetel aastaid tagasi etenduse. Kui mustlaste jaoks oli ülim väärtus vabadus, siis neukkurahvas ihaleb kontrollitud demokraatia järele, kus igaühel on õigus möliseda ainult siis, kui ta esindab Novgorodi WC-s kinnitatud üldrahvalikke arusaamu. Ivar nõukogude armeest ütleks selle peale, et kui on üks ja õige arvamus, siis peab vähem mõtlema ja pea ei hakka valutama. Siis kui neukkulaager läheb taevasse, on seal kord majas, kehtib üks arvamus, keegi ei mölise ning kõigil on pea ühtviisi kandiline. Neukkulaager vihkab mitmekesidust ja läbi giljotineerimise püüab ta tekitada ühesugusust – kõikide totalitaarsete režiimide ideaali.

Eesti Vabariigi Justiitsministeerium (Tõeministeerium) on valmis saanud suurepärase algatusega, juurutades ellu seadusemuudatuse, millega „küüditamise, holokausti, Ruanda genotsiidi ja teiste inimsusevastaste või sõjakuritegude eitamine agressiivsel moel, kui sellega kaasneb vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise oht, võib tulevikus kaasa tuua kuni kolmeaastase vanglakaristuse.“ Loomulikult on küüditamine, genotsiid või igasugune vihavaenu õhutamine misiganes põhjustel taunimist vääriv tegu, mille ekstreemsemate avalduste vastu peab ühiskond end kaitsma, kuid nagu kõik inimesed on seaduse võrdsed, nii peaksid ka vihakuriteod olema seaduse ees võrdsed ja ei saa ühte viha eelistada teisele. Millegi eitamine või mitte uskumine iseenest ei ole kuritegu, niikaua kui sellele ei järgne konkreetsed teod. Mõtteroimade vastu võitlemine on aga George Orwelli „1984“ tõeministeeriumi haldusala tegevusvaldkond, mida ei tasu üle kanda demokraatlikusse Euroopa Liitu.

Seadusemuudatus tugineb Euroopa Liidu 2008.a. raamotsusele 2008/913/JSK, mis kohustab liikmesriike tunnistama karistatavaks “Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi artiklites 6, 7 ja 8 määratletud genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude, mis on suunatud isikute rühma või rühma liikme vastu, keda määratletakse rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära või rahvuse või etnilise päritolu alusel, avalik õigustamine, eitamine või mitteoluliseks tunnistamine juhul, kui teoga võidakse kihutada vägivallale või vihkamisele isikute rühma või rühma liikme vastu; 8. augusti 1945. aasta Londoni lepingule lisatud rahvusvahelise sõjatribunali harta artiklis 6 määratletud kuritegude, mis on suunatud isikute rühma või rühma liikme vastu, keda määratletakse rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära või rahvuse või etnilise päritolu alusel, avalik õigustamine, eitamine või mitteoluliseks tunnistamine juhul, kui teoga võidakse kihutada vägivallale või vihkamisele isikute rühma või rühma liikme vastu.” Problemaatiliseks muutub minu jaoks seaduseelnõu ideoloogilisus. Kas Türgi 1915-17.a. armeenlaste vastase genotsiidi eitamine on võrdsustatud Ruanda genotsiidi eitamisega? Kui me eelistame ühte genotsiidi teisele, kas pole siis tegemist variserlusega? Või näiteks Ameerika Ühendriikide poolt Teise Maailmasõja ajal toime pandud jaapanlaste küüditamine?

Kardetavasti on tegemist sotsiaaldemokraatliku sajandi postulaatidel põhineva normeeriva tegevusega, kus püüeldakse normeeritud demokraatia poole ning elatakse variserlike käsulaudade järgi, kus iga vale samm on karistatav. Ühiskond muutub normeeritud demokraatia puhul Suure Venna panoptiliseks käepikenduseks. Võib-olla ei tohi siis ka neukkusid enam neukkudeks nimetada, sest neukkudele see ei meeldi ja nad eelistavad end kutsuda „selge silmavaatega lääne inimesteks“. Neukkurahva seas valitseva sotsiaalse tellimuse kohta avaldas Mart Juur suurepärase loo 24.novembri „Postimehes“ „Unistused ei sure“, mis modifitseeris Novgorodi WC märjad unenäod „Estonian dream’ist“, kodanikuühiskonnast neukkumoodi – leiba ja tsirkust, sotsiaalabi ja vägivalda! Sotsiaalne tellimus toidab võimu vaimu alla surudes ning eelistab sundi vabale tahtele. Püüd vihakuritegude eitamist kriminaliseerida võib tekitada ängi, mis viib ekstreemsemaid isikuid ideedelt tegudeni. Täpselt samalaadseteks ekstremismi õhutavateks tegevusteks võib lugeda meilgi populaarsust kogunud Euroopa ühtse ja ideologiseeritud ajaloo kontseptsiooni või püüdu valitsevat kultuuri sunni mitte motivatsiooni abil propageerida. Seaduse eesmärgid võivad olla õilsad, kuid sattudes neukkurahva kätte, võib see tekitada hoopis teistsuguse väljundi.

Seadus ei saa olla ideoloogiline, mis eristab õiged ja valed arvamused. Demokraatlikus ühiskonnas ei saa kellelgi olla Tõeministeeriumi poolt kontrollitavat tõemonopoli, sest see satub otsesesse vastuollu tema põhiväärtustega. Kuulsin lugu ühest kõrgest ja lugupeetud ametnikust, kes rakendas hiljuti ja demokraatlikus Eesti Vabariigis telefoniõigust ühes ajalehes ilmunud arvamusloo kohta, mis tema arvates ei läinud kokku “riigi ametliku seisukohaga“. Ametnikule jäi arusaamatuks, kuidas „õige arvamuse“ kõrval tohivad eksisteerida ka „valed arvamused“ ning miks „valede arvamuste“ esitamise eest ei karistata. Ta ei tulnud selle pealegi, et kui mõni arvamus ei ole talle vastuvõetav, siis on tema kohus laskuda diskussiooni, mitte nõuda „vale arvamuse“ ärakeelamist.  Totalitaarsusele pürgivas riigis surub võim vaimu alla, sest tema on monopoliseerinud tõe ja teab, mis rahvale hea on. Suur Vend mõtleb rahva eest ja ivaritel nõukogude armeest ei hakka pea valutama. Ahvatlus “valesid arvamusi” represseerida on suur, kuid taunitavate ideede ja sündmuste vaenamine pigem tugevdab neid, viib nad tolereeritavate seisukohtadega samatasandiliseks, sest võim ei pea enam tõestama oma tõe legitiimsust ausas väitluses, vaid asub teisi tõdesid represseerima. Kui neukkurahvas läheb taevasse, siis saab taevast põrgu.

Advertisements

5 kommentaari (+add yours?)

 1. huviline
  nov. 25, 2012 @ 17:17:38

  Tundub, et siin on mitu erinevat asja, mis tuleks tegelikult lahus hoida. Eristamisaluste analüüs aga ei käi üldkeelelise fooniga üldjuhul kaasas, sest keelel on tavaliselt hoopis teised ülesanded. Erialalist keelekasutust, mis võimaldab asju lahutada, püüavad eriala spetsialistid aga esoteerida, nt J.Sootak, P.Järvelaid, kui nimetada mõnda juristide hulgast.

  Säte (eelnõu, eelnõu seletuskiri), sellest kirjutava üleriigilise ajalehe artikkel ja viimasest ajendatud artikkel alternatiivfoorumis, näevad erinevaid asju ja tuleks sellepärast lahus hoida ka üldkeelelises mõttes. Säte ise on lihtsalt üks erinorm üldnormilise ähvarduse sätte kõrval ega kujuta mingit erilist ohtu, sest ähvarduse täideviimiseks peab olema alus. Kujutada ette, et üks ähvardaja, isegi kui tema taga on mõjuvõimas organisatsioon, suudaks reaalselt teostada mingi rühma (rahva) küüditamist, on absurdne. Seda suudab ikkagi riik, ja sellepärast jääb kõnealune säte sama õõnsaks kui on nt säte eraviisilise jälitustegevuse kohta.

  Üleriigilise ajalehe artikkel seevastu seab eesmärgiks mingi arvatava avalikkuse huvid, mille erutusseisundis hoidmiseks, et ikka igapäev lehte müüa, tuuakse esile sageli alusetud hirmud. Hirmud on alusetud kui kujutavad endast tühja teadmist. Kuigi antud artiklis küsiti kommi ka asjatundja käest, on juba pealkirja valik üsna ängistav. Kui artikli autor isiklikku hirmu tundis, siis võib peakirja isegi õigustada.

  Nõustun sellega, et problemaatiline on igasuguste sätete ideologiseerimine. Samas impeeriumidel üldjuhul puudub ideoloogia, ajalooline NL on selles suhtes erand. Tundub, et headuse impeerium on palju targem. Kuigi õigusteadlaste enamik eitab normide sidumise vajalikust eetikaga, mis on erinormid, on Haagi ja Strasbourgi kohtud asunud viljelema poliitikat, mille kohaselt inimõigustega tegelemine on hea. Kui riik (impeerium) teeb ainult head, siis polegi nagu millestki rääkida, tuleb teha seda, mida kõrgemalt poolt ette kirjutatakse ja isemõtlemine on taunitav.

  A.Saar väidab, et valitsev koalitsioon on okupeerinud kogu valitsemise oskusteabe, sh õiguse otsustada millised sätteid tuleb kehtestada, milliseid mitte. See on eksitav selles mõttes, et me kuulume EL. Valitsemise oskusteave liigub Brüsselis, mitte Tallinnas. J.Ligi tundub väliselt väga informeeritud, sest tal on teavet EL kohta, mida vaesed foorumi kaasdebateerijad ei saagi teada. Meie isiklik sisepoliitika on impeeriumi jaoks välispoliitika, nt PPA moodustamine, meie isiklik välispoliitika on impeeriumi jaoks sisepoliitika.

  Järelikult, kuna riigi kõik traditsioonilised tunnused, sh karistusõigus on muutumas, siis peab olema muutumises ka meie arusaamine kehtivast olukorrast. Siis oleme ikkagi sammukese ees ühetaolist, kandilist ja võrdsuse giljotiini kasutavast imperiaalsest mõtlemisviisist. Kultuurilises mõttes võivad impeeriumi tingimustes tekkida isegi omapärased, mitmekesisust väärtustavad refuugiumid. Karistusõiguses muidugi omapära kehtida ei saa.

  Vasta

 2. personainfieri
  nov. 25, 2012 @ 20:24:35

  Seadusemuudatuse tekst, millest käib jutt: Rühma vastu suunatud kuriteo õigustamine
  “Rahvusvahelise või Eesti kohtu lõpliku otsusega tuvastatud agressiooni, genotsiidikuriteo, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo ähvardaval viisil avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise eest, kui sellega on põhjustatud kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel määratletud isikute rühma või rühma liikme vastase vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise oht, –
  karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
  Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
  karistatakse rahalise karistusega.”

  Probleem on siin selles, et “ähvardaval viisil” on väga mitmekesiselt tõlgendatav, mis paikub võimaluse nt poliitiliseks kättemaksuks. Kuna tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamine, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, on kehtiva seadusandluse raames juba karistatav, siis jääb arusaamatuks täiendavate karistamist võimaldavate meetmete kasutuselevõtt, eriti kui nad annavad alust poliitilisteks tõlgenduseks ning meelsusvangide karistamiseks.
  Tõsi küll, AK klipp jätab mulje, et kusagil on ka sündmuste nimekiri, milles kahtlemine on keelatud 🙂
  Eriti problemaatiline on just “eitamise või mitteoluliseks tunnistamise eest”, mis erinevalt “avalikule õigustamisele” ei viita ähvardamisele.

  Vasta

 3. personainfieri
  nov. 25, 2012 @ 22:41:25

  Kanadas vahistati mees jõuluvana eitamise eest.

  Man Arrested After Telling Kids Santa Isn’t Real
  http://news.yahoo.com/blogs/abc-blogs/man-arrested-telling-kids-santa-isnt-real-181019373–abc-news-topstories.html

  Vasta

 4. huviline
  nov. 26, 2012 @ 10:40:38

  “Probleem on siin selles, et “ähvardaval viisil” on väga mitmekesiselt tõlgendatav, mis paikub võimaluse nt poliitiliseks kättemaksuks.”

  Kuidas peaks poliiline kättemaks välja nägema? Kui ühe erakonna juhliige teeb ettepaneku teise erakonna vastase rinde moodustmiseks, seda konkreetselt kellelegi adresseerimata, siis on ähvardus ebatõsine.Teisest küljest on kogu poliitiline võitlus kättemaksu maiguga. Ähvardav viis on praktikas väga kindlalt paigas, selle kohta on mitu Riigikohtu lahendit, mis kriminaalmenetluses omab subsidaarse allika tähendust. Ma kaitsjate poolset tõlgendusfantaasiat eriliseks ohuks ei pea, riik aga on Riigikohtu praktikaga seotud.

  G.Orwelli Loomade farm on selles mõttes aegunud, et headuse impeeriumis mingit määgimist ei toimu, isegi lambad oskavad infot otsida. 🙂 Muus osas muidugi asjakohane.

  Vasta

 5. personainfieri
  nov. 28, 2012 @ 22:24:11

  Arutelu ETV saates “Vabariigi kodanikud”
  http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=133906

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

november 2012
E T K N R L P
« okt.   dets. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: